• آقای غلامرضا حمیدی انارکی
    رئیس هیئت مدیره
  • آقای ماشااله شریف
    عضو هیئت مدیره
  • آقای علیرضا محمد حسن
    عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
  • آقای کاظم زمانی
    مدیر بهره برداری
  • آقای حسین مردانی
    مدير توليد كارخانه سلفچگان
  • آقای احمد مردانی
    مدير توليد كارخانه پرندك
  • آقای مسعود تفقدی
    مدیر امور مالی
Trial Version, Powered By DNNGo